Julkisten ja kaupallisten palveluiden digitalisointi ja ikäihmiset

Digituen tarjoaminen ikäihmisille on vastuullista ja palkitsevaa toimintaa

”Digiasioissa lapsenlapsi kertoo, mitä minun pitää tehdä. Hän ei tee puolestani, vaan itse pitää tehdä. Lapsenlapsi jaksaa hermostumatta toistaa neuvoja.” 

”Digiasiat eivät minua kiinnosta. Minun osaltani juna meni jo.”

Kaikilla ikäihmisillä ei ole lastenlasta tukemassa digipalveluiden hyödyntämisessä. Kun julkiset ja kaupalliset palvelut digitalisoituvat ja siirtyvät yhä enemmän verkkoon, osa ikäihmisistä voi jäädä niiden ulkopuolelle. 

Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja Kuusamon kaupunki ovat mukana valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen pilottihankkeessa, jossa kehitetään valtakunnallista digitukea. Monialaisten verkostojen kanssa toteutettavilla tukipiloteilla halutaan varmistaa, että digitukea on saatavilla ja että kuntalaiset myös löytävät sen. Lisätietoa kansallisesta digitukihankkeesta löytyy täältä: https://vrk.fi/digituki

Kuusamossa digitukea ovat kehittäneet yhteistyössä paikallisten toimijoiden muodostama digitukiverkosto ja sen yksittäiset jäsenet. Arjen tukea ovat antaneet pari kertaa viikossa koululaiset Kumppanitalolla ja Kuusamon kirjastossa Digikummit. Myös kaupalliset toimijat antavat digitukea omista lähtökohdistaan.

Kuusamon kaupunki järjesti lokakuussa 2019 ikäihmisille suunnatut Ikämessut, joihin osallistui myös digitukiverkoston jäseniä. Messujen aikana ikäihmisiä haastateltiin digitukeen liittyvistä kokemuksista ja palvelun tarpeesta. Selvityksen avulla haluttiin saada käsitys tuen tarpeellisuudesta ja saatavuudesta. Työn lopputuloksena laadittiin toimenpide-ehdotuksia digituen kehittämiseksi paikalliselle, maakunnalliselle ja valtakunnalliselle tasolle. 

Osa ikäihmisistä on digikyvykkäitä, ja he osaavat hyödyntää eri palveluntarjoajien digitaalisia palveluita. Usein apuna on lähipiiri, jonka apua ikäihmiset arvostavat. He osaavat hyödyntää myös aiempaa työkokemustaan, mikäli eläkkeelle siirtymisestä on kulunut vähän aikaa. Mutta kuinka pitkälle heidän nykyiset digitaitonsa kantavat ja miten he pystyvät ylläpitämään niitä helposti?

Monet ikäihmiset ovat digiarkoja. He kokevat digiasiat vaikeiksi, tai digipalvelut eivät kosketa heitä. Aiemmat huonot palvelukokemukset tai tekniset haasteet ovat voineet luoda kuvan vaikeasti saavutettavista ja käytettävistä palveluista. Kaikilla heillä ei ole lähipiirissään henkilöitä, jotka voisivat auttaa digimaailmassa.

Ikäihmisten digituen haasteena on tarpeiden ja tarjooman kohtaamisen varmistaminen. Digitaidot ja -kyvykkyydet vaihtelevat. Osa ikäihmisistä on digiasioista hyvin kiinnostuneita, ja he ovat todellisia palvelujen suurkäyttäjiä. Osalla taas on haasteita älypuhelinten ja liittymien kanssa. Digituen on palveltava kumpaakin asiakasryhmää ja kaikkia niiden väliltä. 

Syksyllä tehdyssä selvityksessä on esitelty ikäihmisten digipolku, joka kuvaa digikyvykkyyksien kehittymistä yleisesti sekä sitä, missä asioissa eri digituen tarjoajat voivat antaa tukea ja auttaa polulla eteenpäin.

Ikäihmisten digipolku kuvaa ikäihmisen digikyvykkyyttä esimerkein.

Digituen kehittäminen on tärkeää. Suuri osa palveluista on digitalisoitu, ja ihmisten kohtaamisiin perustuvat palvelut ovat vähentyneet. Siksi digituen on oltava saatavilla joka hetki, mihin myös valtakunnallisesti pyritään.

Kuusamossa on nyt otettu ensimmäiset askeleet digitukipalvelujen pilotoinnissa. Jo olemassa olevia tukipalveluja arvostetaan, ja niiden tarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys. Palvelut eivät voi kuitenkaan perustua pelkkään vapaaehtoisuuteen, vaan niiden tuottamisen on oltava ammattimaista ja jatkuvaa.

Julkisten ja kaupallisten digipalveluiden tuottajien kannattaa tehdä yhteistyötä digituen kehittämisessä. Lopputuloksesta hyötyvät molemmat: Jos ikäihminen hyödyntää sujuvasti Omakanta-palveluita, hän käyttää hyvin myös digitaalisia pankkipalveluita. Näin digipalveluiden tavoitellut hyödyt toteutuvat paremmin ja ikäihmisistä tulee tyytyväisiä palveluiden käyttäjiä. 

Kaupallisten toimijoiden osallistuminen digitukipalveluiden kehittämiseen on niiden oman palveluliiketoiminnan digitalisoimisen ohella myös vastuullisuustoimintaa, kun digipalveluja halutaan tarjota tasapuolisesti kaikille asiakasryhmille. 

Lisätietoja

Pekka Kantola
Tietohallintojohtaja
Kuusamon kaupunki
pekka.kantola(at)kuusamo.fi
+358 400 680 304

Ari Ovaskainen
Konsultti
Ovaskainen Consulting Oy
ari(at)ovaskainenconsulting.fi
+358 50 301 9243


Jätä kommentti