Netwheels Oy:n strategian tarkentaminen ja viimeisin trenditietämys

Kuva: Sakari Kiuru/Helsingin kaupunginmuseo
Kuva: Sakari Kiuru/Helsingin kaupunginmuseo

Netwheels Oy kehittää autokauppaa, erityisesti parantamalla johtamista, kannattavuutta sekä asiakaskokemusta. Vuonna 2019 laadittiin uusi strategia vuosille 2020–2025. Strategiatyön yhteydessä tutkittiin, valittiin ja kuvattiin trendejä, joilla arvioitiin olevan vaikutuksia Netwheels Oy:n toimintaympäristöön.

Autokaupan toimintaympäristöön ovat viime aikoina vaikuttaneet uudet ilmiöt ja trendit. Koronapandemia tuli kaikille yllätyksenä. Se on todennäköisesti nopeuttanut myös kuluttajakäyttäytymisen muutosta. Kaupankäynti on siirtynyt verkkoon. Autoalan logistiikka saattaa lähitulevaisuudessa muuttua merkittävästikin. Toimijoiden roolit ja elinolosuhteet muuttuvat. 

Trendiselvityksen lähtökohta

Toimitusjohtaja Ville Hurnonen pyysi Ovaskainen Consulting Oy:tä analysoimaan strategian lähtökohtina olevia trendejä ja ilmiöitä. Ovatko ne vahvistuneet tai heikentyneet viime aikoina? Samalla selvitettiin, onko toimintaympäristöön vaikuttamassa merkittäviä uusia trendejä.

Selvityksen tavoitteena oli löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Ovatko aiemmin strategiatyön aikana tunnistetut trendit ja ilmiöt edelleen merkityksellisiä ja mihin suuntaan niiden merkitys on muuttunut?
  • Onko toimintaympäristön ulkopuolella tunnistettavissa uusia trendejä ja ilmiöitä, joilla on vaikutusta autokauppaan ja Netwheelsin strategiaan?

Ville Hurnonen halusi päivitettyä tulevaisuustietoa Netwheels Oy:n nykyisen strategian tarkistamista varten. 

Miten homma eteni – Prosessi

Strategian peruslähtökohtien arviointi viimeisimmän tulevaisuustiedon pohjalta

Selvitys aloitettiin tutustumalla Netwheels Oy:n strategiaan ja sen perusteena oleviin trendeihin. Aluksi tutkittiin tarkemmin aiemmin valittuja trendejä. Lähteenä käytettiin mm. Futures Platformin tulevaisuustyökalua (https://www.futuresplatform.com). Vuonna 2019 valitut merkittävimmät trendit olivat edelleen merkityksellisiä, mutta niiden sisällöt ja vaikutukset olivat osittain muuttuneet.

Autokaupan ulkopuoliset merkittävät uudet trendit mukaan tarkasteluun

Selvitystä jatkettiin tutkimalla avoimesti autoalan ulkopuolisia trendejä, joilla arvioitiin olevan merkitystä autokaupan tulevaisuuteen. Näitä trendejä olivat mm. ostokäyttäytymisen muutos, verkkokaupan merkityksen kasvu, omistamisen merkityksen heikkeneminen ja toimitusketjujen virtaviivaistuminen. Kaikkia näitä ilmiöitä ei ollut aiemmin huomioitu tai niitä ei ollut olemassakaan, kun nykyistä strategiaa laadittiin.

Strategian arviointi ja uusi trenditieto

Netwheels Oy:n strategiaa käytiin läpi kohta kohdalta. Strategian oletuksia ja johdettuja toimenpidekokonaisuuksia arvioitiin päivitetyn trenditiedon pohjalta. Vuoden aikana oli tapahtunut muutoksia, joilla oli merkittävä vaikutuksia. Digiloikka tapahtui monissa arjen toiminnoissa. Uuden normaalin mukaisia käytäntöjä syntyi tai jo aiemmin orastaneet käytännöt vahvistuivat.

Strategiatyössä vähemmälle huomioille jääneitä trendejä nostettiin haastamaan nykyistä strategiaa. Tällaisia olivat mm. asiakassuhteiden ja niiden merkityksen muutos sekä asiakkaiden odotukset kumppaneiden vastuullisuudesta ja sen toteuttamisesta. Kaikkien arvoketjun osapuolten odotetaan osallistuvan vastuullisuuden toteuttamiseen. 

Strategian jatkuvan elinvoimaisuuden ja ajankohtaisuuden varmistaminen

Kaikkien yritysten, myös Netwheels Oy:n on pidettävä huolta strategiastaan. Toimintaympäristö on epävakaa, epävarma, kompleksinen ja monimutkainen (VUCA-ilmiö) ja yllätyksiä pitää osata fasilitoida. Selvityksessä valittiin joukko trendikokonaisuuksia, joita suositellaan seurattavan säännöllisesti. Näiden trendikokonaisuuden vaikutuksia Netwheels Oy:n liiketoimintaan ja yleisemmin autokauppa-alaan arvioitiin jo tässä vaiheessa.

Selvityksen tulosten hyödyntäminen

Hankkeen tulokset esiteltiin ja niitä hyödynnettiin Netwheels Oy:n strategian tarkistamisessa. Tarkistamiseen osallistuivat niin henkilöstö kuin Netwheels Oy:n hallitus, jotta kaikki olisivat tietoisia toimintaympäristön muutoksista ja trendeistä. Henkilöstö on voimakkaasti kiinnostunut tulevaisuudesta, ja miten Netwheels Oy siihen valmistautuu.

Tulevaisuusselvityksen hyödyt

Selvityksen tavoitteena oli strategisen ajattelun ja strategiatyön laajentaminen oman toimialan ulkopuolelle näkemään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tärkeimpiä hyötyjä ovat Netwheels Oy:n yhteinen käsitys tulevaisuuden trendeistä ja niiden vaikutuksista Netwheels Oy:n liiketoimintaan. 

Lisätietoja

Ville Hurnonen
Toimitusjohtaja
Netwheels Oy
ville.hurnonen(at)netwheels.fi
+358 50 433 5944

Ari Ovaskainen
Konsultti
Ovaskainen Consulting Oy
ari(at)ovaskainenconsulting.fi
+358 50 301 9243

Netwheels Oy 

Netwheels Oy:n tehtävänä on kehittää autokauppaa, erityisesti parantamalla johtamista, kannattavuutta sekä asiakaskokemusta. Netwheels Oy tarjoaa digitaalisia ratkaisuja autoliikkeille, maahantuojille, rahoitusyhtiöille ja muille autoalan sidosryhmille.

Jätä kommentti