Työnteon muutoksen kartoitus

Työnteon muutoksen haasteet

Työnteon käytännöt muuttuvat. Digitalisaatio nopeuttaa muutosta. Kokeneiden työntekijöiden osaamista jaetaan uusilla tavoilla. Nuoret työntekijät ovat tottuneempia uusiin työnteon muotoihin. Osa työntekijöistä vierastaa muutosta. Työtä tehdään enemmän aika- ja paikkariippumattomasti. Johtamisen kohteet muuttuvat.

Työnteon muutoksissa keskitytään usein asiantuntijaorganisaatioihin ja unohdetaan muut työntekijäryhmät. Hyödyt ovat mahdollisia kaikille työntekijäryhmille ja organisaatioille.

ratkaisu: Työnteon muutoksen kartoitus

Työnteon muutoksen kartoituksen lähtökohtina ovat yrityksen strategia sekä liiketoiminnan ja työntekijöiden tavoitteet, tarpeet ja toiveet. Myös asiakkaiden toimintatapojen muutokset vaikuttavat yrityksen toimintaan.

Kartoituksen tuloksena syntyy selkeää näkemystä päätöksenteon tueksi:

  • Työntekijöiden ja liiketoiminnan tarpeet ja toiveet
  • Muutosta vauhdittavat ja hidastavat tekijät
  • Työnteonmuutoksen toimenpiteet ja välineet sekä niiden hyödyt (tehokkuus, uudet palvelut, asiakaskokemus)
  • Digitalisaation tuomat muutokset ja hyödyt

Kartoituksen Asiakashyödyt

Onnistuneen työnteonmuutoksen kartoituksen hyötyjä:

  • Tunnistetut keinot parantaa yritysmielikuvaa, lisätä työtyytyväisyyttä, tehostaa toimintaa ja saada tyytyväisempiä asiakkaita
  • Työntekijöiden ja liiketoiminnan ääni tulee kuulluksi
  • Fyysisen, virtuaalisen ja sosiaalisen työympäristön yhdistäminen

Miksi Ovaskainen Consulting Oy?

Kymmenen vuoden kokemukset työnteon muutosten sisäisiin ja asiakashankkeisiin osallistumisesta

Laaja kumppaniverkosto, joilla omaa osaamista ja näkemystä laajennetaan seuraaviin osaamisalueisiin

  • Työntekemisen tulevaisuus
  • Muutoksen johtaminen
  • Digitaaliset vuorovaikutus- ja työnteon välineet

Asiakashankkeita

Kaupparyhmän sähköiset kommunikaatioratkaisut

Hanke aloitettiin haastattelemalla yli 40 henkilö kaupparyhmän arvoketjujen eri osista aina hankinnasta ketjuohjaukseen ja myymälöihin. Haastattelujen perusteella tunnistettiin strategian toteuttamisen kannalta tärkeitä kehittämiskohteita, kuten johtaminen, osaamisen kehittäminen ja jakaminen sekä yhteistyö yli organisaatiorajojen. Loppuraportissa otettiin kantaa erilaisiin kehitysideoihin ja hyötyjä tuoviin organisaation nykyisiin ja uusiin kommunikaatioratkaisuihin. Kaupparyhmä on toteuttanut etenemissuunnitelman mukaisia kehitysideoita.

Elintarvikealan yrityksen etätyön kartoitus

Elintarvikeyrityksen HR-yksikön ja tietohallinnon kanssa yhteistyössä selvitettiin, miten työntekijät ymmärtävät etätyön ja sen mahdollisuudet ja riskit. Haastattelujen perusteella tunnistettiin erilaisia kehitysaihioita, joista osa liittyi johtamiseen ja yrityskulttuuriin ja osa nykyisen teknologian hyödyntämiseen. Kartoituksen ja erityisesti kehitysaihioiden tunnistamisen kannalta oli tärkeää huomioida yrityksen uusi strategia.