Tulevaisuus ja mahdollisuudet

Yritysten tulevaisuushaasteet

Yritysten ja organisaatioiden päivittäisessä toiminnassa tekeminen kohdistuu nykyhetken tavoitteiden saavuttamiseen. Aikaa tulevaisuuden ilmiöiden seuraamiselle ei jää. Ilmiöiden ja trendien käsitteet ymmärretään monella tavalla ja yhteistä ymmärrystä ei ole. Strategisessa suunnittelussa tulevaisuutta katsotaan usein oman toimialan ja toimintaympäristön näkökulmista. Suurimmat mahdollisuudet ja uhat tulevat muualta. Tulevaisuuden trendien ja ilmiöiden hyödyntäminen onnistuu parhaiten, kun yrityksen tai organisaation johto, hallitus ja omistajat jakavat yhteisen ymmärryksen tulevaisuudesta ja sen vaatimista toimenpiteistä.

ratkaisu: TulevaisuuS ja mahdollisuudet

Yhteisen tulevaisuusnäkymän rakentaminen alkaa tutustumalla yrityksen tai organisaation toimintaan ja tavoitteisiin. Tämän perusteella luodaan tulevaisuuskartta (Futures Platform, linkki), jossa toimintaympäristön ilmiöt on kuvattu.

Yleensä työskentelyä jatketaan yhteisessä työpajassa. Siinä tulevaisuuskartalla on keskeinen rooli. Ennen työpajaa ilmiöihin kannattaa tutustua ja niiden merkitystä omaan toimintaan voi arvioida ja ilmiöistä äänestää.

Työpajan tuloksia voidaan hyödyntää strategiatyössä, toiminnan kehittämisessä tai uusien palveluaihioiden tunnistamisessa. Työskentelytapaa on sovellettu myös kumppaneiden kanssa toteutettavien palveluiden määrittämisessä.

Asiakashyödyt

Tulevaisuus ja mahdollisuudet -kokonaisuus tuottaa seuraavat lopputulokset:

  • Kokonaiskuva ja yrityskohtainen kartta yrityksen toimintaympäristön muutoksista, tulevaisuuskartta
  • Yrityksen kannalta keskeiset muutosilmiöt sekä niistä nousevat mahdollisuudet ja uhat
  • Konkreettinen etenemissuunnitelma ja valmiit konseptiaihiot tulevaisuuteen valmistautumiseen

Tulevaisuuden ennakoinnin lopputuloksia hyödynnetään esim. strategiatyön syötteinä, yrityksen hallituksen ja johtoryhmän yhteisen tulevaisuusnäkemyksen muodostamisessa tai kumppaniverkoston yhteistyön kehittämisessä.

Miksi Ovaskainen Consulting Oy?

Ovaskainen Consulting Oy on osallistunut useisiin tulevaisuuden mahdollisuuksia kartoittaviin hankkeisiin eri toimialoilla, kuten kauppa, matkailu ja asiantuntijapalvelut.

Kehitysaihioiden alustava palvelumuotoilu mahdollistaa ideoiden sujuvan jatkokehittämisen (tarkempi palvelumuotoilu), kokeilun ja arvioittamisen yrityksen asiakkailla ja työntekijöillä. Tulevaisuustyöskentelyn tulokset eivät jää arkistoon, vaan niitä hyödynnetään arjessa välittömästi.

Tehdyistä hankkeista on saatu myönteistä palautetta aktivoivasta ja sitouttavasta työskentelymallista.

Toteutettuja Asiakashankkeita

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän yhteinen tulevaisuusnäkemys

Kaupanalan yrityksen toimitusjohtaja koki, että hallitus ja yrityksen johtoryhmä tarvitsevat yhteisen näkemyksen tulevaisuuden ilmiöihin ja trendeihin sekä suunnitelman, kuinka niihin tulisi varautua.

Työpajaan osallistuivat toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäksi yhtiön hallitus. Tuloksena syntyi yhteinen näkemys yrityksen toimintaympäristöön vaikuttavista trendeistä ja ilmiöistä sekä etenemissuunnitelma kehitysaihioineen. Ensimmäiset tulevaisuuden palveluaihiot ovat jo asiakkaiden ja henkilökunnan arvioitavina.

Tulevaisuuden ennakointi strategiatyöskentelyä tukemassa

Rakennusyhtiö haki omaan strategiatyöhönsä syötettä ja näkemystä tulevaisuuden mahdollisuuksista ja riskeistä. Yrityksen yhteisen tulevaisuusnäkemyksen rakentamiseen osallistuivat kaikki yrityksen avainhenkilöt.

Strategian tarkentaminen ja päivittynyt tulevaisuustieto

Autoalan toimija halusi tarkistaa strategiansa pohjana olevaa näkemystä trendeistä ja niiden vaikuttavuudesta. Hankkeen tuloksena hallituksen strategiatyön tueksi tuotettiin materiaalia tarkentamaan aiemmin valittuja trendejä sekä tuomaan uusia trendejä laajentamaan tulevaisuusnäkemystä toimialan ulkopuolelta.